Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Köszönjük, hogy a www.graphprojects.hu elnevezésű honlapon elérhető szolgáltatást vette igénybe. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a https://www.graphprojects.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének használati feltételeit és szabályait. 

A szolgáltatás igénybevételével az Ügyfelek elismerik, hogy az ÁSZF-et részleteiben megismerték és elfogadták.

Jelen ÁSZF hatálya a Graph Project Solution Betéti Társaság (továbbiakban: „Szolgáltató”) által működtetett https://www.graphprojects.hu oldalon létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón, a következő linken keresztül: https://www.graphprojects.hu/aszf 

A Honlap használatával kapcsolatos legfontosabb információk megtalálhatóak a Honlapon https://graphprojects.hu/tanacsadas/ és https://graphprojects.hu/oktatas/ menüpont alatt (továbbiakban: „GYIK”). 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók a szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető, a Szolgáltató nem iktatja azokat. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. Szolgáltató

Név: Graph Project Solution Betéti Társaság

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Képviselő neve: Nagy Csaba, ügyvezető

Cégjegyzékszám: Cg.01-06-793760

Bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26511218-2-43

Számlavezető pénzintézet: Wise

Számlaszám: 12600016-18840699-57468751

IBAN számlaszám: HU67 1260 0016 1884 0699 5746 8751

E-mail cím: hello@graphprojects.hu 

Telefonszám: +36 70 774 3003

 

2. Fogalommeghatározások

„Felhasználó”: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi.

Honlap”: https://www.graphprojects.hu, ahol a Szolgáltató elérhetővé teszi az általa nyújtott szolgáltatást.

„Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás”: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) 2.§ a) pontja szerinti vállalkozás. Erre tekintettel békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás.

„Kapcsolat”: olyan Honlapon található elektronikus felület, ahol a Honlap látogatói kapcsolatba léphetnek a Szolgáltatóval amennyiben kérdésük merül fel.”

„Szolgáltatás”: a Szolgáltató által végzett azon tevékenység, amelyet a honlapon történő jelentkezéssel nyújt a felhasználói számára

„Barion fizetés”: A Barion Payment Zrt. által létrehozott és üzemeltetett szerver alapú elektronikus pénzrendszere és ezen társaság olyan elektronikus pénzszolgáltatása, amelyen keresztül a felhasználó a szolgáltatás ellenértékét teljesíteni tudja

„Google Meet”: az a felület, ahol a Szolgáltató a szolgáltatását nyújtja.

 

3. A Szolgáltató szolgáltatása

A Szolgáltató a Honlapon található szolgáltatása keretében, az arra jelentkezők számára úgynevezett hatékonysági tanácsadást nyújt, amelynek során a jelentkező bővebb ismereteket szerezhet arról, hogyan lehetséges automatizált üzleti folyamatokat felépíteni, kiválasztani az ezeket támogató digitális eszközöket, végül pedig megvalósítani a közösen megtervezett folyamat-automatizálási megoldásokat.

A tanácsadás minden egyes jelentkezés során 60 perc időtartamú. Tanácsadás nyújtására a Felhasználó által kiválasztott időpontban a Google Meet vagy egyéb egyeztetett felületen (Zoom, Microsoft Teams) történik. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy erre tekintettel köteles a tanácsadás alatt folyamatos internetkapcsolatot biztosítani, amennyiben a Felhasználó ennek nem tesz eleget – különösen, de nem kizárólag a tanácsadás a Felhasználónál megszakad, megáll, a hang- és képi kommunikáció megszűnik – úgy annak következményeit a Felhasználó viseli, ez esetben pénzvisszafizetésre, valamint díjmentes, ismételt, pótlólagos tanácsadásra lehetősége nincs. 

A Szolgáltató továbbá projektmenedzsment szolgáltatást is nyújt. A Honlapra látogató a projektmenedzsment szolgáltatás iránti érdeklődését a Honlapon keresztül jelezheti a Szolgáltató felé. A felek a projektmenedzsmenti szolgáltatás nyújtásának feltételeit és részleteit külön szerződéses jogviszony keretében rögzítik.

A Honlapra látogatónak lehetősége van a Szolgáltató által a Honlapon meghirdetett online konzultációra jelentkezni. Az adott online konzultáció személyre/cégre szabott, így szükséges, hogy a látogató előzetesen jelezze igényeit a Honlapon keresztül. Az online konzultáció szolgáltatásához kapcsolódó eseti díjak megfizetése a Barion rendszerén keresztül valósul meg a 3.2. pontban meghatározottak szerint.

3.1. Szolgáltatás igénybevétele, menete

A Felhasználó annak érdekében, hogy a Szolgáltató szolgáltatását igénybe tudja venni, a Honlap felkeresését követően időpont kérése szükséges, amelyet a „Jelentkezem” gombra kattintva tehet meg. 

Ezt követően a Felhasználó előtt megjelenik az ún. „Salesautopilot Megrendelői űrlap”, amelynek kitöltése során a következő adatokat, információkat kell megadni:

 • név/cégnév
 • email cím
 • telefonszám
 • számlázási adatok
 • cég esetén számlázási cím (ország, város, utca, házszám)
 • cég esetén adószám
 • továbbá a Szolgáltató előzetes felkészüléséhez szükséges kérdésekre adott válaszok:
  • cég honlapja
  • cég létszáma
  • a megkeresés oka / megoldásra váró probléma leírása
  • a cég által jelenleg használt szoftverek

A Felhasználónak szükséges nyilatkoznia arról, hogy a Szolgáltató ÁSZF-jét és hatályos Adatkezelési tájékoztatójának tartalmát elolvasta és megértette. 

Az űrlap kitöltését követően a „Jelentkezem” gombra kattintva a szolgáltatás igénybevétele megrendelésre kerül, így ezen gomb megnyomásával a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik. A gomb megnyomását követően a Felhasználó a Barion fizetési oldalára kerül, ahol a 3.2. pontban meghatározottak szerinti megfizeti a szolgáltatás ellenértékét. 

A sikeres pénzügyi tranzakciót követően a Felhasználó a „booked4us” internetes naptárban tudja lefoglalni a szolgáltatás igénybevételére általa kiválasztott megfelelő időpontot. A foglalás ezt követően a Felhasználó és a Szolgáltató elektronikus naptárában is megjelenik. 

A Felhasználó minden sikeres foglalást követően visszaigazoló emailt kap a Szolgáltatótól, amely tartalmazza a foglalás adatait és a Szolgáltatás pontos időpontját, illetve az esetleges adatelírási hibák javítására vonatkozó lehetőséget (lásd: 3.5. pont).

3.2. Fizetés

A Honlapot a Szolgáltató Szolgáltatásához kapcsolódó díjak megfizetése a Barion rendszerén keresztül valósul meg. Fontos, hogy a Barion minden fizetést követően e-mail értesítőt küld a Felhasználónak.

A Felhasználó bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (a továbbiakban: „Fizetési szolgáltató”) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

A Fizetési szolgáltató főbb adatai a következőek:

név: Barion Payment Zrt.

székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.;

nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

cégjegyzékszám: 01-10-048552;

adószám: 25353192-2-43,

közösségi adószám: HU25353192;

tevékenységi engedély száma: HEN-I-1064/2013,

elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

A Fizetési szolgáltató (Barion Payment Zrt.) mindenkor hatályos ÁSZF-je és Adatkezelési tájékoztatója megtalálható a Barion Payment Zrt. honlapján, illetve az alábbi linkekre történő kattintással: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek, https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato.

3.3. Számlázás

Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a havi díj megfizetéséről. A számla utólag, a Barion fizetés teljesítését követő 2 napon belül kerül megküldésre a Felhasználó részére. Fontos, hogy a számla kiállításához szükséges adatokat név/cégnév, lakcím/székhely, e-mail cím, cég esetén adószám meg kell adni a Szolgáltatónak a Honlapon keresztül.

Szolgáltató által használt számlázóprogram: a www.szamlazz.hu (üzemeltető: KBOSS.hu Kft.,székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.).

3.4. Lemondási opció gyakorlása

A Felhasználó az általa választott tanácsadási időpontot legfeljebb a tanácsadás megkezdését megelőző 24 óráig mondhatja le a Szolgáltatónak a hello@graphprojecrts.hu  email címre küldött levelével. A Szolgáltató ekkor 3 napon belül a Barion fizetési szolgáltatón keresztül kezdeményezi a megfizetett díj visszatérítését (refund). A Barion fizetési szolgáltató ezután közvetlenül visszatéríti a megfizetett díjat, legfeljebb 30 munkanapon belül. Szolgáltató rögzíti, hogy a visszatérítés átfutási idejére nincs ráhatása. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Fogyasztó nem gyakorolhatja ezen kormányrendeletben meghatározott, 20. § szerinti elállási jogát, a szolgáltatás egészének teljesítését követően. A Felhasználó tehát tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg, ezáltal a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

3.5. Adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználónak lehetősége van jelentkezés során megadott adatait kijavítani a 3.1. pontban meghatározott visszaigazoló email-ben, erre a célra megjelölt linken keresztül. 

A Szolgáltatót a Felhasználók által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adataik vonatkozásában, illetve az ebből eredő káraikért, semminemű felelősség nem terheli.

3.6. Kapcsolat

A kapcsolatfelvevőknek lehetőségük van közvetlenül elektronikus úton, a Honlapon elérhető „Kapcsolat” menüpont alatt felvenniük a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Ebben az esetben szükséges megadniuk nevüket, e-mail címüket az üzenetükkel egyidejűleg. A Szolgáltató a beérkezett kérdéseket igyekszik a lehető legrövidebb alatt megválaszolni.

4. Felelősség 

Honlap látogatói és a Felhasználók a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatukra használhatják, és elfogadják, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Felhasználók internetkapcsolatának minősége, hibája, megszakadása miatti szolgáltatás kimaradásért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított magatartásért. Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a szolgáltatások használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsék. Felhasználók teljes mértékben és kizárólagosan felelősek saját magatartásukért.

5. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megrendelés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználóknak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.graphprojects.hu domainnevére, az ehhez tartozó aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

6. Adatvédelem

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adataikat az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adattkezelési tájékoztatója szerint kezeli. A Szolgáltató kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat. A Szolgáltató különleges adatot nem kezel. A Honlap használatával és a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről az alábbi linken elérhető Adatkezelési tájékoztató rendelkezik:

https://graphprojects.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

A Felhasználók a szolgáltatások igénybevételével egyidejűleg megismerik és tudomásul veszik az Adatkezelési tájékoztatót. 

A Honlapon található cookie-kkal kapcsolatos további információkat a Cookie tájékoztató tartalmazza, mely az alábbi linken elérhető: https://graphprojects.hu/, „Adatkezelés & Cookie szabályok” gomb az oldal alján.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Fogyasztónak vagy a Fogyasztónak Minősülő Vállalkozásoknak (a továbbiakban: Fogyasztók) panasza van a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatosan, úgy a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a Fogyasztók eljárást kezdeményezhetnek a lakóhelyük/székhelyük szerint illetékes békéltető testületnél, illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhatnak, valamint a Fogyasztók jogosultak a fogyasztói jogvitából származó követelések bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A Fogyasztók a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásaikat előterjeszthetik az illetékes Békéltető testületnél.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a következő:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Fogyasztók lakóhelye/székhelye alapján jogosult másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és a Fogyasztókkal együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. 

Amennyiben a Felhasználónak panasza van a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatosan, úgy megkeresheti a Szolgáltatót írásban a Szolgáltató székhelyére küldött megkereséssel vagy a Szolgáltató alábbi e-mail címére küldött megkereséssel: hello@graphprojects.hu A Szolgáltató a Felhasználó panaszát megvizsgálja és intézkedik, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, álláspontját megindokolja az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában. A Szolgáltató a panaszt a panaszra adott válasz megküldésétől számított 5 év elteltéig őrzi meg, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre.

 • Az ÁSZF hatálya és módosítása

Jelen ÁSZF 2022.01.01. napjától hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására. A Felhasználókra a szolgáltatás időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról értesíti a Felhasználókat 30 nappal a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően. Az értesítés tartalmazza a módosítással érintett, valamint újonnan szabályozott rendelkezéseket, a módosított ÁSZF elérhetőségét, és a módosítás hatályba lépésének napját. 

1.sz. melléklet – Illetékes békéltető testületek

1. Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154, +36 20 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: https://baranyabekeltetes.hu/

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszáma: (20) 373-2570, (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: http://www.jaszbekeltetes.hu/http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet/ 

2. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/ 

12. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 1. emelet 106. szoba

Telefonszáma: (34) 513-010/36-os mellék

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: https://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet 

3. Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

13. Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek), 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/ 

14. Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://panaszrendezes.hu/ 

5. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: https://bekeltet.bkik.hu/ 

15. Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

E-mail cím: skik@skik.hu

6. Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/ 

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180, (30) 370-8226

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/ 

7. Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/ 

17. Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661, (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu, kamara@tmkik.hu

Honlap: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet 

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: https://gymsmkik.hu/bekelteto 

18. Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645, (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: http://vasibekelteto.hu/ 

9. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma:(52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/ 

19. Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 117.)

Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: http://bekeltetesveszprem.hu/ 

10. Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

Levelezési címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet 

20. Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu